Misja

Interaktywne ksiązki do nauki

O projekcie

Edukacja od najmłodszych lat wydaje się być powszechna – jest nią objętych aż 95% dzieci w wieku 4 lat i starszych. Istnieje jednak wiele rozbieżności pomiędzy krajami wspólny europejskiej w zakresie jakości tej edukacji, programów nauczania czy też związanych z integracją i organizacją edukacji uwzględniającej różnorodność najmłodszych uczniów (edukacja włączająca). Wiele dzieci przychodzi do szkoły podstawowej z brakami w wiedzy, której nie byli w stanie zdobyć na wcześniejszych etapach edukacji czy we wczesnym dzieciństwie. Dzieci te wykazują wiele objawów specyficznych trudności w uczeniu się, chociaż tak naprawdę nie posiadają takich trudności. Chcąc skutecznie rozwiązywać tego typu problemy, ważne jest, aby rodzice i nauczyciele współpracowali ze sobą na wszystkich etapach edukacji starając się stworzyć idealne warunki zapewnienia wysokiej jakości nauki od najwcześniejszych lat życia. Niezwykle ważną rolę odgrywają tu kwestie związane z nabywaniem umiejętności miękkich, uczenia się poprzez zabawę oraz korzystania w tym procesie z, dostosowanych do wieku, narzędzi cyfrowych.

Projekt ABIBooks powstał, aby zmierzyć się z problemem luki w wiedzy we wczesnym dzieciństwie. Jego celem jest podniesienie kwalifikacji i gotowości do współpracy między profesjonalistami w zakresie wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem, profesjonalistami w szkołach podstawowych i rodzicami poprzez tworzenie gotowych interaktywnych książek. Stworzymy również materiały szkoleniowe dotyczące interaktywnego uczenia się i opowiadania historii, które umożliwiają nabywanie podstawowych umiejętności we wczesnej edukacji dzieci. Dzięki interaktywnej nauce dzieci będą miały możliwość praktycznej nauki. Zachęci to ich do dyskusji, zaangażowania i zabawy z proponowanymi materiałami. Wyniki projektu doprowadzą nie tylko do lepszego poziomu umiejętności czytania, pisania i kompetencji matematycznych, ale także będą sprzyjać rozwojowi umiejętności miękkich, takich jak współpraca, kreatywność i krytyczne myślenie.

Projekt ABI Books ma na celu przeciwdziałanie problemom związanym z trudnościami w nauce i zdobywaniem wiedzy we wczesnym dzieciństwie poprzez podniesienie kwalifikacji i zwiększenie współpracy pomiędzy profesjonalistami zajmującymi się edukacją przedszkolną i wczesnoszkolną oraz opieką nad dziećmi, a więc nauczycielami ze szkół podstawowych i rodzicami, poprzez tworzenie gotowych, interaktywnych książek. W ramach kompleksowego wparcia przewidzianego w projekcie zostaną stworzone również materiały szkoleniowe dotyczące interaktywnego uczenia się i „storytellingu” umożliwiające nabywanie podstawowych umiejętności już na wczesnym etapie edukacji dzieci.

Wykorzystanie interaktywnych narzędzi zapewni większe zaangażowanie w sam proces dydaktyczny. Będzie zachętą do nauki poprzez zabawę i do dyskusji, co będzie skutkować nie tylko zwiększeniem kompetencji w zakresie umiejętności czytania, pisania czy umiejętności matematycznych, ale także będzie sprzyjać rozwojowi umiejętności miękkich, takich jak współpraca, kreatywność i krytyczne myślenie.

W celu uzyskania więcej informacji prosimy o kontakt